"Саяси партиялар туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕын іске асыру жґніндегі шаралар туралы
Ќазаќстан Республикасы Премьер-Министрініѕ 2009 жылєы 20 наурыздаєы N 42-ґ Ґкімі      1. Ќоса беріліп отырєан "Саяси партиялар туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2009 жылєы 6 аќпандаєы Заѕын іске асыру маќсатында ќабылдануы ќажет нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізбесі (бўдан јрі - тізбе) бекітілсін.
      2. Ќазаќстан Республикасы Орталыќ сайлау комиссиясы (келісім бойынша), Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігі тиісті нормативтік ќўќыќтыќ актілерді ќабылдасын жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметін ќабылданєан шаралар туралы хабардар етсін.

      Премьер-Министр                                    К. Мјсімов

                                          Ќазаќстан Республикасы
                                            Премьер-Министрініѕ 
                                          2009 жылєы 20 наурыздаєы
                                               N 42-ґ ґкімімен   
                                                 бекітілген     

     "Саяси партиялар туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына
        ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы" Ќазаќстан
      Республикасыныѕ 2009 жылєы 6 аќпандаєы Заѕын іске асыру
    маќсатында ќабылдануы ќажет нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ
                             тізбесі

Р/с N

Нормативтік ќўќыќтыќ актініѕ атауы

Актініѕ нысаны

Орындалуына жауапты мемлекеттік орган

Орындау мерзімі

1

2

3

4

5

1

Саяси партияларды ќаржыландыру ережесін бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Орталыќ сайлау комиссиясыныѕ ќаулысы

Ќазаќстан Республикасы Орталыќ сайлау комиссиясы (келісім бойынша)

2009 жылєы наурыз

2

"Заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу жґніндегі нўсќаулыќты бекіту туралы" Ќазаќстан Республикасы Јділет министрініѕ 2007 жылєы 12 сјуірдегі N 112 бўйрыєына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы

Ќазаќстан Республикасы Јділет министрініѕ бўйрыєы

Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігі

2009 жылєы наурыз